Make your own free website on Tripod.com

[ Efrasiyap Gemalmaz'ın Sayfası ]_

Dr. Efrasiyap GEMALMAZ'ın Yayınları'ndan ...

* Eski Türkçenin Ekligi; Yardımcı Kitap (teksir/fotokopi); 8+43 s.; Erzurum 1971.

*"Erzurum İli Agızları"; Atatürk Üniv. Ed. Fak. Araşt. Derg.; 7. sayı; 1-16 s.; Ankara 1976. YAZILAR

* Erzurum İli Agızları (İnceleme - Metinler - Sözlük ve Dizinler) ; Doktora tezi; 3 cilt; Erzurum 1978.

* "Türk Dillerinin Müşterek Tarafları ve Temayülleri (Louis BAZIN'den Çeviri)"; M. AKALIN; Tarihi Türk Şiveleri; 15-29 s.; Ankara 1979.

* "Türkçenin Fonemler Düzeni ve Bu Fonemler Düzeninin İşleyişi "; Atatürk Üniv. Ed. Fak. Araşt. Derg. ; 12. say_; 173-195. ss.; Ankara 1980. YAZILAR

* Standart Türkiyeli Türkçesi (STT)'nin Formanlarının Enformatif Degerleri (Teksir/Fotokopi); 15+187+17 s.; Erzurum 1982.

* "Hicri ve Miladi Takvim - Miladi Tarihleri Hicri Tarihlere, Hicri Tarihleri Miladi Tarihlere Çevirme Programı "; Egitimde Bilgisayar Dergisi; 26. sayı; 16-19. ss.; İstanbul, Kasım 1986; INTERNET

* Çagdaş Azeri Türkçesi Metinleri Antolojisi; 45+171 s.; Erzurum 1986.

* Eski Türkçe (Köktürk-Uygur-Karahanlı Türkçeleri) Metinleri Antolojisi ; (+ Yazıya Geçirme (Transcription) ve Yazı Çevirimi (Translitteration)) 9+78+22 s.; Erzurum 1986; INTERNET

* Türkmence Metinler; 8+43 s.; (+ Louis BAZIN; "Türkmence"; PhTF ; Çeviren: E.GEMALMAZ; 21 s.); Erzurum 1987.

* "Agız Bilimi Araştırmaları Üzerine Genellemeler "; Türk Kültürü Araştırmaları ; 150-159. ss.; Ankara 1989. YAZILAR

* "Alfabetik Sonekler Dizininde Türkçe Soneklerin Sıralanmasında Göz Önünde Bulundurulması Gereken Esaslar Üzerine"; Fen-Ed. Fak. Ed. Bilimleri Araşt. Derg. 17. sayı; 31-42. ss.; Erzurum 1989.

* "Türkçe'de Sayı Sisteminin Derin Yapısı: "BİR"in ve "SIFIR"ın alomorfları olarak "/ Ø /" "; Türk Dili Araşt. Yıllıgı-Belleten 1985 ; 71-84. ss.; Ankara 1989.; INTERNET / YAZILAR

* "Uyum ve Standart Türkiye Türkçesinde Uyumlar "; Fen-Ed. Fak. Ed. Bilimleri Araşt. Derg. 17. sayı; 1-30. ss.; Erzurum 1989. YAZILAR

* Dil Bilimi Alanında Bilgisayar Kullanımı, Erzurum 1990.

* "Türk Dünyasında Alfabe ve İmla Meseleleri Üzerine "; Kardaş Edebiyatlar Dergisi, Sayı: 19; (6-9. sayfalar), İzmir 1991.

* "Yunus Emre'nin Şiirlerindeki Dil Özellikleri "; Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri - 15-16 Ekim 1991 ; 61-77. ss.; Erzurum 1991 YAZILAR

* "Türk Lenguistigi ve Kültür Alış-Verişi Meseleleri (Ön Rapor) ; Louis BAZIN'den Çeviri "; Fen-Ed. Fak. Ed. Bilimleri Araşt. Derg. ; 19. sayı; Erzurum 1992.

* "Ahmed-i Yesevi'nin Hikmetlerinin Dili "; AÜTAED, 1. say_; 4-18. ss ; Erzurum, 1994 YAZILAR

* "Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını"; AÜTAED, 1. sayı; 79-88. ss ; Erzurum, 1994; INTERNET

* "Dil Bilimi ve Dil Bilgisi"; Türk Dili, 517. say_; 82-85. ss.; Ankara, 1995; INTERNET

* "Türkçenin Morfo-Sentaktik Yapısının Fonolojisine Etkileri "; Erzurum 1990.; AÜTAED , 3. sayı; 1-7. ss ; Erzurum, 1995 YAZILAR

* "«Nevruz » Kavramı ve /Nevruz/ Adlandırması Üzerine "; AÜTAED, 5. sayı; 155-157. ss.; Erzurum, 1996 YAZILAR

* "STT'nde İşaretsiz ( /. Ø . / ) Görev Ögeleri Üzerine"; AÜTAED , 6. sayı; 1-4. ss.; Erzurum, 1996 YAZILAR

* "Türkçede İsim Tamlamalarının Derin Yapısı ", Erzurum 1990; AÜTAED , 4. sayı; 165-172. ss.; Erzurum, 1996 YAZILAR

* "Türkçede Baglayıcı (Yardımcı) Ses Konusu Üzerine "; AÜTAED, 7. sayı; 1-5. ss.; Erzurum, 1997 YAZILAR

* "Türkçedeki Tamlanan Eki /+TA+/ > */+TI+/ > /+sI+/ > /+zI+/ > */+rI+/ > */+yI+/ > /+øI+/ > /+øø+/ Üzerine "; AÜTAED, 8. sayı; 1-5. ss.; Erzurum, 1997; INTERNET / YAZILAR

* "STT'nde Fiillerden Geçici İsim Yapımı"; AÜTAED, 9. sayı; 1-15. ss.; Erzurum, 1998  / YAZILAR

* "Türkçe Sözlük'ün Ters Dizimi (Türkçe (STT) Sözlük Ögelerinin Sondan Başa Alfabetik Dizimi) ; (A. Tariktaroglu ile ortak Çalışma); 7+384 s.; Erzurum 1998.; INTERNET

* "Standart Türkiye Türkçesi (STT) için Dil Bilgisi Uygulamalarında Kullanılacak İşaret ve Kısaltmalar"; AÜTAED , 10. sayı; 1-22. ss.; Erzurum, 1998 YAZILAR

*** Çeşitli Macintosh ve PC fontları için BURAYI tıklayınız.
*** Çeşitli Macintosh ve PC fontları için Elma Kurdu'na bakınız.
*** Türkçe Sözlügün Ters Dizimi.
*** Basic Programları.
_


[ Efrasiyap Gemalmaz'ın Sayfası ]

_